WORKSHOP TRAINING "CO-OPERATION OF SERVICES AND RESCUE ENTITIES BASED ON THE SYSTEM OF WARRANTY NOTIFICATION - ROLE AND SIGNIFICANCE OF ALARM NUMBER OPERATORS IN THE EVENT OF INFORMATION ABOUT EVENTS"

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi wraz z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim zorganizował szkolenie warsztatowe „WSPÓŁDZIAŁANIE SŁUŻB I PODMIOTÓW RATOWNICZYCH W OPARCIU O SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO – ROLA I ZNACZENIE OPERATORÓW NUMERÓW ALARMOWYCH W PRZEKAZIE INFORMACJI O ZDARZENIACH”. Szkolenie składało się z dwóch części: warsztatowej  (13-14 listopada 2017 r.) oraz konferencyjnej (23 listopada 2017 r.).  Celem szkolenia było podniesienie jakości obsługi zgłoszeń przez operatorów numerów alarmowych, poprawa współpracy i wymiany informacji pomiędzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Państwowym Ratownictwem Medycznym oraz podniesienie wiedzy w zakresie metod i form działania Policji.